پایان هفته‌ی دوم CsGoTournaments ESEA Club

🥇 Alireza “TeRR1Ble” Salimi 💰 180.000T Credit from CSGOSkin.ir 🥈 Sam “SmArTT-” Shehni Karam 💰 130.000T Credit from CSGOSkin.ir 🥉 Amir “Vort3x-” Rahimi 💰 90.000T Credit from CSGOSkin.ir